AMICOGEN

논문 및 특허

Thesis and Patents

특수효소 기술을 확장하여 바이오신소재 및 단백질 정제용 레진 개발 연구와
국내·외 특허등록 및 논문발간 활동을 활발히 진행하고 있습니다.

논문구분 논문분야 게제지 논문제목 게재년월
         
         
         
         
         
         
1 2 3 4 5